ആരാധനക്രമഗ്രന്ഥങ്ങൾ സഭയുടെ സ്വന്തം...

     “Liturgical texts are creations of human beings”. അടുത്ത കാലത്ത് സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽനിന്ന് ആവർത്തിച്ചുകേട്ട നിർഭാഗ്യകരമായ ഒരു വാചകമാണിത്. നിഷ്ക്കളങ്കമായി നോക്കിയാൽ തെറ്റൊന്നുമ...

സഹകാർമ്മിക കുർബാന

അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു വൈദികപരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു സമൂഹബലിയിൽ പങ്കുുചേരാൻ ഇടവന്നു. പ്രധാനകാർമ്മികനൊപ്പം അഞ്ച് സഹകാർമ്മികരും മദ്ബഹായിൽ പ്രവേശിച്ചു. പ്രധാനകാർമ്മികൻ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം സഹകാർമ്മികർക്കായി വീ...

മുത്തുകള്‍ പന്നികള്‍ക്കു മുന്‍പില്‍ വിതറാനുള്ളതല്ല...

Sense of Sacredness ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നത്‌ ഏതൊരു മതവിശ്വാസിയില്‍നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മിനിമം സ്വഭാവഗുണമാണ്‌. തന്റെ മതത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിശുദ്ധ വസ്തുക്കളോടും സ്ഥലങ്ങളോടും പ്രതീകങ്ങളോടും ആദരവോടു...

THE IMPORTANCE OF LITURGICAL FORMATION

      he well known explanation of liturgy as “the summit toward which the activity of the Church is directed and the fount from which all her power flows” (SC 10) announces the centrality ...