ആരാധനക്രമഗ്രന്ഥങ്ങൾ സഭയുടെ സ്വന്തം...

     “Liturgical texts are creations of human beings”. അടുത്ത കാലത്ത് സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽനിന്ന് ആവർത്തിച്ചുകേട്ട നിർഭാഗ്യകരമായ ഒരു വാചകമാണിത്. നിഷ്ക്കളങ്കമായി നോക്കിയാൽ തെറ്റൊന്നുമ...

Sunday Homily

Season of Apostles 5th  Sunday (02.07.2017)  CLICK HERE to read the homily in PDF format.

Prayer Requests in the Holy Qurbana

പ്രാർത്ഥനാഭ്യർത്ഥന ഫാ. കുര്യാക്കോസ് മൂഞ്ഞേലി എം. സി. ബി. എസ്. പ്രണാമജപ വൃത്തങ്ങളിലെ നാലു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പ്രാർത്ഥനാഭ്യർത്ഥന. വി. കുർബാന വിശുദ്ധിയോടുകൂടി അർപ്പിക്കുവാൻ താൻ യോഗ്യനായി ഭവ...

Rites

ഒന്നിലധികം റീത്തുകൾ ആവശ്യമോ? ഫാ. ജോസഫ് പാറയ്ക്കൽ parackalwilson@gmail.com   സാധാരണക്കാർ ചോദിക്കുകയും അസാധാരണക്കാർ വാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സഭയിൽ പല റീത്തുകൾ ആവശ്യമോ എന്നത്. പ്രത്യേകി...

Narsai – the Tongue of the East

Narsai – the Tongue of the East Fr. Joseph Kalariparampil Narsai (ca. 399–ca. 503) was one of the foremost of Syriac poet-theologians, perhaps equal in stature to Jacob of Sarug, both second only to ...